#, Magasin

Kom ut av borgen!

Motte and bailey-fallacy går ut på å blande og koble sammen sammen fornuftige og åpenbare påstander (motte), med kontroversielle og usikre påstander (bailey). Det inngår i gruppen logiske feilslutninger som forekommer ofte nok til at de får egne navn.

På norsk kaller vi det også tankefeil eller i noen tilfeller hersketeknikk. Motte and bailey har meg bekjent ikke noe godt norsk navn, så vi bruker det engelske begrepet ettersom vi går gjennom eksempler fra postmodernistisk tangegods, radikal feminisme og klimaaktivisme. Vi avslutter med et grundigere blikk på Black Lives Matter-bevegelsen.

Hvorfor lære og internalisere begreper?

Det er en kjensgjerning at et presist begrepsapparat hjelper oss til både å tenke og å kommunisere bedre. En viktig årsak til dette er den psykologiske mekanismen som kalles «chunking«. Chunking innebærer å sette sammen distinkte, ofte enklere informasjonselementer til en samlet, meningsfull og mer kompleks helhet. En slik teknikk hjelper oss til å bli mer bevisst, og til å forstå og dekode argumenter raskt og presist (se for eks. Barbara Oakleys Coursera-kurs Learning how to learn som fokuserer på chunking som studieteknikk).

Det viktigste er kanskje at det hjelper deg til å tenke bedre. Vi har alle begrenset korttidshukommelse, og komplekse begreper krever mindre av deg kognitivt enn å håndtere begrepets komponenter separat. Det er krevende å sjonglere alle forutsetninger, detaljer og delelementer i sanntid. Mer komplekse begreper og konsepter setter deg i stand til å tenke mer komplekse tanker. Bonusen er at allerede komplekse byggeklosser kan inngå som nye byggeklosser på neste abstraksjonsnivå.

Opphavskvinnen til den satiriske
Botez-gambiten (å bukke dronningen)
er likevel stødig på mønstergjenkjenning.

Ta en nybegynner i sjakk som kjenner til få eller ingen matt- og angrepsmønstre. Han vil ikke klare å se dem når han blir angrepet, eller bruke dem når han selv angriper. Han må regne på hver bevegelse på brettet opp mot alle andre muligheter hvert trekk. En erfaren sjakkspiller har derimot sett og bevisst lært seg hundretalls mønstre, og kjenner intuitivt igjen mekanismene uten å finregne på hvert trekk. Sistnevnte kan spille et godt parti med minimal kognitiv anstrengelse.

Det samme gjelder i samfunnsdebatten.

Motte & bailey

Motte and bailey betyr direkte oversatt jordhaug (fransk: motte) og borggård (engelsk: bailey). Det var en vanlig form for festning i England og Frankrike på 1000- og 1100-tallet fordi det var enkelt, effektivt og billig. Borggården var gjerne forsvart med en vollgrav med et solid gjerde av trepåler eller mur innenfor. Det var oftest tilstrekkelig for å stå imot mindre angrep. Innenfor disse ytre forsvarsverkene var det så en mye mindre festning – ofte solid bygget i stein og på en høyde. Den var enklere å forsvare om man kom i virkelig trøbbel.

Motte i bakgrunnen, bailey i forgrunnen.
By Charles D P Millerhttps://www.flickr.com/photos/cdpm/3831050560/, CC BY 2.0, Link

Da kan man også forstå hvordan motte and bailey låner navn til et retorisk triks. Ta med deg to relaterte standpunkter til debatten. Det ene (motte) er enkelt å forsvare, og ofte så selvsagt at ingen egentlig vil si seg uenig, eller ønske å bli oppfattet å være uenig i det («Kvinner har samme verdi som menn», «Samfunnet må holde seg med sykehus»). Det andre (bailey) er hva du egentlig vil selge, men det har en del svakheter som ikke vil stå imot et seriøst angrep og likestilles derfor i retorikken med det første («Kvinner må kvoteres opp og frem», «Sykehus må være på offentlige hender»). Du diskuterer ute i borggården så lenge du kan. Blir du alvorlig utfordret, trekker du inn i borgen på jordhaugen og slår tilbake derfra («Mener du virkelig at kvinner og menn ikke har samme verdi?», «Er du virkelig motstander av sykehus?»).

Intellektuelt uærlige debattanter vil ofte bevege seg ut i borggården igjen så snart kysten er klar. Derfra kan de lure nestemann som kommer forbi uten tilstrekkelig kapasitet til å dekode retorisk juks raskt og presist.

Postmodernisme

Postmodernistisk argumentasjon beveger seg ofte rundt den sentrale tese at vår virkelighetsoppfatning er sosialt konstruert. Vårt syn på og forståelse av verden er konstruert innenfor rammene av språk, begreper, maktforhold og gruppetilhørighet.

Et klassisk eksempel på hvordan virkelighetsoppfatningen påvirkes av begrepsapparatet er fargene grønn og blå. Det samme ordet blå, ble brukt om begge farger på de fleste språk i oldtiden. Dette påvirket nok hvordan man tenkte rundt begrepet og tolket virkeligheten rundt seg. Når man undersøker språkgrupper som ikke skiller på disse fargene, finner man at språkbrukerne også har vanskelig for å skille mellom de to fargene i det virkelige liv. Vi kan si at selve begrepet – eller mangelen på et distinkt begrep for grønt – var sosialt konstruert, og dermed påvirket forståelsen av verden. Havet er fortsatt blått i våre forestillinger om det, selv om det altså ofte er nokså grønt mange steder i virkeligheten.

Fin, konsis gjennomgang av motte & bailey i kontekst av postmodernisme

Det er dog et stort skritt derfra til å si at farger er subjektive eller at de ikke eksisterer. Fakta, vitenskap og objektiv kunnskap, og annet som utfordres av postmodernismen, ugyldiggjøres ikke av at begreper er sosialt konstruert. Kjønnsroller er delvis sosialt konstruert. Det betyr ikke at biologisk kjønn er sosialt konstruert, eller at kjønn er et spektrum fordi fødselslegen enkelte ganger ikke kan avgjøre entydig om barnet er gutt eller jente ved første øyekast.

Førstnevnte påstand er en motte; det virker tåpelig å avvise at kjønnsroller bærer i seg sosialt konstruerte konvensjoner, adferdsmønstre og identitet. Det er derimot et langt skritt derfra til å hevde at biologisk kjønn er en sosial konstruksjon (bailey).

Motte: noe er sosialt konstruert.
Bailey: alt er sosiale konstruksjoner.

Radikal feminisme

Et anekdotisk eksempel fra mitt eget liv: jeg ble en gang kjent med en radikal feminist. Hun så på meg i vantro da jeg våget meg til å si jeg ikke var feminist. Da var det fint å kunne identifisere denne tankefeilen raskt og presist.

Min venninne var genuint ikke oppmerksom på en utbredt kognitiv dissonans der man blander sammen formell likestilling og mulighetslikhet med en rekke utjevnende og aktivistiske tiltak med politisk slagside og utkommelikhet som mål. Jeg har i tidligere år akseptert begrepet feminist i god tro når det hevdes det bare dreier seg om likebehandling av kjønnene. Jeg har opplevd det som et klønete begrep for formålet, all den tid likestilling virker mer presist, men ok. Ganske raskt deretter lærer man at man i neste runde ikke har lov til å kalle seg feminist uten samtidig å støtte kjønnskvotering, kjønnspoeng, kjønnspolitikk eller politikk som aktivt forfordeler det ene eller annet kjønn i ulike sammenhenger. Det er ikke bare likebehandling mellom kjønnene likevel – det er aktivt ulik behandling av kjønnene, med utkommelikhet som mål. Det minner mer om SVs partiprogram (forstå meg sleivete her) enn et ønske om formell likebehandling.

Samtalen kulminerte omtrent som følger:

– Hvordan kan du si at du ikke er feminist? Er du ikke for likestilling mellom kjønnene?
– Jo, for all del, men jeg er ikke sosialist.
– Feminisme er ikke sosialisme. Det er bare likestilling.
– Javel, men jeg mener at kjønnskvotering er galt, at sexarbeid bør være tillatt og at staten ikke skal regulere ansettelsespraksis i private bedrifter. Mener du dette er legitime feministiske ståsteder? Synes du det er ok at jeg kaller meg feminist om jeg samtidig mener disse tingene?
– Ok. Jeg ser poenget ditt.

Klassisk motte and bailey.

Motte: likestilling mellom kjønnene, likhet for loven.
Bailey: kvotering, redistribusjon, ulikhet for loven, forbud og påbud.

Klimaaktivisme

Man kan mistenke mange klimaopptatte for å være minst like fokusert på egne tilfeldige hjertesaker, som som de er av klima. Klisjeen om vannmelonen (grønn utenpå, rød inni) er kanskje et godt norsk begrep for motte and bailey innenfor klimapolitikk. Går du først med på klimaaktivistenes grønne premisser, har på merkelig vis alle løsninger en tendens til å ligne rød sosialisme etterpå.

Et eksempel i denne sammenhengen er Nord-Norgebanen, et vanvittig tapsprosjekt både hva angår både penger og klima. Det hindrer ikke skinne-entusiastene fra å bruke klimaargumenter for å få skinnene de så gjerne vil ha. Tog er liksom bra for klimaet uansett.

Motte: klimaet er et eksistensielt spørsmål, det er best å være føre var.
Bailey: subsidier, statlige miljøfond som velger vinnere og tapere i markedet, økt skattlegging, pengebruk på alt som går på skinner og flere offentlige inngrep.

Angriper du Nord-Norgebanen, trikken, elbilsubsidier eller vindmøller risikerer du å møtes med føre-var-prinsippet. Du må være forberedt på å kle av hele logikken i argumentasjonen til det punkt der du påviser eksplisitt at tiltaket ikke hjelper klimaet – eller er direkte negativt. I slike sammenhenger er det greit å være drillet på alternativkost: hvilken klimaeffekt kan vi oppnå dersom vi bruker disse ressursene på andre klimatiltak med dokumentert effekt?

Om klimaspørsmålet er av eksistensiell art, burde vi ikke da utvikle og bygge atomkraftverk på hvert ledige svaberg for å stenge ned kullkraften i Europa? Da er ofte ikke klimaspørsmålet like eksistensielt lenger. Ingen partier representert på Stortinget vil tillate atomkraft i Norge.

Nøkkelen til miljøspørsmål ligger i å forstå bruk og forvaltning av energi.
Alternativt kan vi bjeffe opp galt tre til solen går ned.

Black Lives Matter

Noen vegrer seg for å støtte Black Lives Matter. Jo Jorgensen, den libertarianske presidentkandidaten i USA, går motsatt vei. Hun gjorde seg upopulær hos disse med flere tweets med emneknaggen #BlackLivesMatter, der hun hevdet at det ikke er nok å ikke være rasist – du må være «aktiv anti-rasist». Det var tvetydig om det var organisasjonen Black Lives Matter, eller det tannløse og åpenbare utsagnet «svarte liv betyr like mye» hun siktet til (hun har siden avklart at det var det siste hun mente). Jeg merker meg likevel at Jorgensen også insisterer på at man må være aktiv anti-rasist for (formodentlig) å være et tilstrekkelig godt menneske. (Det er mulig jeg tolker henne vrangt, ved at hun mente vi som i Libertarian Party. Jeg kan godt forstå at libertarianere ikke omfavner det tvetydige utsagnet, selv om det er vel melodramatisk å ikke tillate henne et feilskjær her og der).

Det er et velkjent bumerke i postmodernistisk (og marxistisk) tenkning å gjøre det personlige politisk, i stedet for bare å la folk leve i fred slik de selv ønsker. Man skal nærmest inn i hodene til folk for å sikre seg at det ikke befinner seg ulovlige tanker der. Det er i min bok en lite kledelig flørt for en libertariansk presidentkandidat. Det blir ikke bedre av at hun kan tolkes i retning av å støtte organisasjonen Black Lives Matter. Den er grunnlagt av selverklærte marxister, og bærer tydelig preg av det, som vist i utdragene nedenfor.

Utvalgte utdrag fra BLMs beskrivelse av seg selv:

 • …[W]ork required to dismantle cisgender privilege and uplift Black trans folk, especially Black trans women…
 • We disrupt the Western-prescribed nuclear family structure requirement
 • We dismantle the patriarchal practice that requires mothers to work “double shifts”
 • We build a space that affirms Black women and is free from sexism, misogyny, and environments in which men are centered.
 • We engage comrades with the intent to learn about and connect with their contexts.

Disse standpunktene representerer mye mer enn det tannløse utsagnet om at «svarte liv betyr noe». Det er helt legitimt å være uenig med dem. Enhver som har fulgt med på kulturkrigen de siste årene vil kjenne igjen begrepsapparat, fokus og slagside. Vi vet godt hvilken agenda de har i tillegg til antirasismen. De har selv valgt å blande antirasismen sammen med en grøt av andre ideologiske agendapunkter. Da er det helt innafor å takke nei til å assosieres med dem, og avvise å være papegøye for slagord som tilfeldigvis (eller ikke?) er navnet på en organisasjon man ikke vil ha noe med å gjøre. Hvorfor må alle på død og liv forventes å ytre sin tilslutning til blodfattige selvfølgeligheter? Mange foretrekker å formulere sine tanker og løsninger selv, heller enn å risikere å tas til inntekt for marxistiske pakkeløsninger. Man har ikke dermed sagt at svarte liv ikke betyr noe.

Motte and bailey all over again!

Motte: svarte liv betyr noe!
Bailey: organisasjonen BLM og deres politiske tilnærming; defund the police, rasering av statuer, gateopptøyer, hærverk, Antifa, antikapitalisme, redistribusjon og reparasjoner.

Dette betyr naturligvis ikke at man fornekter at politivold i USA er et problem. Svaret er derimot ikke å fjerne finansieringen av politiet fordi de angivelig er rasister, og sitte i kvartalskooperativet i CHAZ og synge kum ba yah med ordførerens velsignelse, mens uskyldige folk blir voldtatt og skutt. Slikt vitner ikke om genuin respekt for svarte, eller noen andres, liv. Mon tro hvor mye godt dét gjorde for en nødvendig politireform? Det stadig mer militariserte politiet i USA opptrer ofte unødvendig brutalt og eskalerende, og bruker enorme ressurser på narkotikakrigen. Man kunne i stedet brukt momentumet til å presse gjennom konstruktive reformer. Tenk om man kunne benyttet sjansen til å avslutte krigen mot narkotika og fjerne unødvendige, undertrykkende lover!

Det er visse særskilte utfordringer knyttet til å være svart i USA. Men utfordringene skyldes ikke bare rasisme, eller at svarte liv ikke behandles likeverdig. De skyldes også fattigdom, trygdeavhengighet, familieoppløsning, kultur, narkotikakriminalisering, justispolitikk og utallige andre ting. Men dersom alt skal ses gjennom rasismefilteret, blir det vanskeligere å få øye på de konkrete ingrediensene som trengs for en meningsfull og konstruktiv offentlig debatt.

Når noen av oss vegrer oss for å omfavne Black Lives Matter, og lignende kollektive og kulturelle bevegelser, føler vi ofte at vi kjenner lusa på gangen. Nok en gang kupper fulltidsaktivister legitime krav om reform og endring med sin egen suppe av politiske agendaer. Aktivistene er helt sikkert genuine i sin anti-rasisme, men politikken og forslagene deres er som regel en distraksjon fra å løse de faktiske utfordringene. De ytterligående aktivistene blir i sum så høylytte og destruktive at de stjeler all oppmerksomhet fra konstruktive reformkrefter.

Takk, men nei takk.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

0 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Fra arkivet

 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Prøysenisme er god liberalismePrøysenisme er god liberalisme
  “Å forklare essensen av liberalisme gjennom Alf Prøysen, sier du?” Check!
 • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
  Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.
 • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
  Effektive altruister forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.