Ukategorisert

Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet!

Mange har heldigvis begynt å advare mot EUs nye datalagringsdirektiv. Personvernet utsettes stadig oftere for angrep, men nok er nok. Vedtas dette direktivet er det knapt noe personvern igjen å snakke om. Derfor bør alle engasjere seg mot direktivet. Målet må være at regjeringen legger ned veto. Liberaleren starter derfor en kampanje, rettet mot regjeringen og Stortinget.

Liberaleren har ikke all verdens ressurser. Derfor må vi satse på at du engasjerer deg aktivt, ved å sende en epost, en fax eller et brev – til de som skal ta stilling til om dette direktivet skal bli en del av norsk lov.

Skal vi klare å stanse direktivet, må et virkemiddel bli tatt ibruk, som så langt aldri er brukt siden EØS-avtalen ble iverksatt 01.januar 1993; Norge må legge ned veto. Veto er latin, og betyr «jeg forbyr».

Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?

Nei, naturligvis ikke!

Det har allerede vært skrevet mye bra om farene ved EUs nye datalagringsdirektiv. La oss nevne Vox Populi, Minerva, Datatilsynet, Dagbladets Jan Omdahl, Vampus, tidligere Unge Venstre-leder Lars-Henrik Michelsen,, Aftenposten, Magazinet, og Bergens Tidende (som i en leder på nyåret også efterlyste politikere som er opptatt av personvern). (NB! Denne delen av artikkelen oppdateres, når nye aktører tar stilling til Datalagringsdirektivet).

Allerede 4.-5. mars 2006, etter initiativ fra Unge Venstre, vedtok Venstres landsstyre at Norge ikke skal implementere dette direktivet.

Denne uttalelsen var et forsøk på å dra igang debatten da prosessen (i EU) enda var i gang, men som alltid når man diskuterer EU-direktiver her til lands, fanges interessen først noen år etter at den endelige beslutningen er tatt. Innholdet i direktivet ble i realiteten allerede spikret da sosialistene og de konservative inngikk et kompromiss i oktober 2005. To måneder senere ble det formelt godkjent av Europaparlamentet, og i mars 2006 ga Ministerrådet sin tilslutning. Da hadde direktivet vært diskutert i det vide og brede i EU i nesten halvannet år. Men i Norge kommer debatten først i januar 2008..

Blant politikere som har uttalt seg om direktivet, er Venstres Gunnar Kvassheim. Legg merke til at SPs statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet gjør sitt beste for å bagatellisere bekymringene.

Artikkelen «Slik blir du overvåket» på Digi.no bør være obligatorisk lesning for alle som vil sette seg inn i problemstillingene.

Gode formuleringer som advarer mot datalagringsdirektivet

Jan Omdahl i Dagbladet skrev følgende 10.januar: Retten til å kommunisere privat, og til beskyttelse mot overvåking, er grunnleggende for lovlydige borgere i den demokratiske rettstaten. De færreste av oss vil være komfortable med å leve i et overvåkingssamfunn der myndighetene pålegger landets tele- og internettoperatører å langtidslagre detaljert informasjon om telefon- og nettbruken til samtlige borgere.

Det er slikt de driver med i totalitære regimer som Kina eller Iran. Eller for den saks i USA, der The Patriot Act undergraver elementære borgerrettigheter systematisk i den såkalte «krigen mot terror».

Men snart har vi det slik i Norge også.

I LØPET AV ÅRET skal et EU-direktiv om datalagring bli til norsk lov. Direktivet er blant annet en reaksjon på terrorbombingene i London og Madrid, og pålegger telefoni- og nettleverandører å lagre alle trafikkdata for din fasttelefoni, mobiltelefoni, IP-telefoni, e-post og internettbruk, og gjøre dem tilgjengelige for politi eller etterretning dersom du mistenkes for en alvorlig forbrytelse.

EU-direktiv 2006/24/EF (.pdf) medfører en grad av elektronisk overvåking av norske borgere som burde vekke langt større debatt enn det som har vært tilfellet til nå.

Bloggeren Vox Populi har oppsummert din nye hverdag i posten «Du må ikke sove«, hvis direktivet iverksettes: «Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetsgnomene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det samme med alle SMSene og MMSene dine.»

Datatilsynets direktør Georg Apenes: «Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at lagringsdirektivet frontkolliderer med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære. Når det likevel blir innført i nasjonal lovgivning, skyldes det at politikerne mener at hensynet til lov og orden må gå foran hensynet til de – etter hvert åpenbart nokså gammelmodige – borgerlige frihetsidealer.»

Datatilsynets kritikk mot direktivet.

Minervas Torbjørn Røe Isaksen: ”I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at selv EU-tilhengere i opposisjonen må foreta en grundig sjeleransakelse.”

Han har naturligvis helt rett.

Den eneste måten å stanse direktivet på, er om regjeringen legge ned veto.

Epostadresser til regjeringen og Stortinget – og forslag til tekst

Henvend deg til regjeringen: Du kan skrive til statsministeren her, utenriksministeren her, justisministeren her.

Henvend deg til samtlige partigrupper på Stortinget: Ap, FrP, H, KrF, SV, SP, Venstre.

Skriv gjerne til hver eneste representant på Stortinget: Ap, FrP, H, KrF, SP, SV, Venstre.

Vi har allerede oppfordret til å signere på oppropet Vox Populi har tatt initiativ til. Vi gjentar gjerne at du bør skrive under, og oppfordre andre til det samme.

Vi tar likevel motstanden et skritt videre. Skriv til regjeringen og de folkevalgte!

Du kan henvise til oppropet (gjerne med lenke), og oppfordre den du skriver til, om å jobbe for at regjeringen skal legge ned veto mot datalagringsdirektivet.

Eller du kan bruke dette forslaget til tekst:

Retten til privatliv, og til ikke å bli overvåket av myndighetene – uten at det foreligger en rettslig kjennelse, basert på konkret mistanke – burde være en selvfølge i et fritt og demokratisk samfunn. Selv i et høyteknologisk samfunn som det norske bør det være mulig å leve et sporløst liv. Som lovlydige borgere forventer vi at staten ikke pålegger tele- og internettoperatører å lagre detaljert informasjon over lang tid. Som borger ønsker jeg å føle meg trygg på at staten ikke lagrer detaljinformasjon om meg i ulike registre, som uten min viten og vilje kan kobles sammen, og brukes i den detaljert og nærmest helhetlig kartlegging

EU-direktiv 2006/24/EF om datalagring kan bli en del av norsk lov i løpet av de nærmeste par årene. Direktivet pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. De samme opplysningene skal lagres for tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. Selve innholdet lagres ikke, men all data om trafikken skal lagres i opptil to år.

Det er først og fremst de lovlydige borgerne som blir rammet. Det er også viktig å understreke at politiet i dag har mulighet til å “fryse” trafikkdata fra mistenkte personer. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe – i tilfelle det skjer noe kriminelt i fremtiden – er et alvorlig brudd mot det grunnleggende liberale rettsprinsippet om at man er “uskyldig inntil det motsatte er bevist”.

Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det samme med alle SMSene og MMSene dine.

Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at lagringsdirektivet frontkolliderer med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære.

Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?

Nei, naturligvis ikke!

I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at alle må foreta en grundig sjeleransakelse, og finne ut om ikke grensen bør gå her.

Jeg oppfordrer deg til å jobbe for at regjeringen skal legge ned veto mot dette direktivet. Om ingen annen sak er viktig nok til å legge ned veto, så er dette saken.

(Takk til alle som uten å vite det har bidratt til formuleringene som er valgt i forslaget til tekst! Disse er: Vox Populi, Venstres landstyre og Torbørn Røe Isaksen. Teksten er endret 14.01 efter at en av dem som opprinnelig var kreditertkreditert ikke ønsket sin tekst gjengitt i en konkret henvendelse til myndighetene)

286 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
Sentrumskonservativ
12 years ago

Personverndebatt i Stortinget 13. mars: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-2009/090313/

Datalagringsdirektivet, eCall og andre personvernrelaterte utfordringer omtalt i eget kapittel i Nasjonal transportplan:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-16-2008-2009-/14.html?id=549017http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-16-2008-2009-/14.html?id=549017

Liberaleren burde spesielt se nærmere på eCall, som ser skremmende ut.

Sentrumskonservativ
Sentrumskonservativ
12 years ago

Jeg har forsøkt å publisere en kommentar her, men får bare melding om at «Kommentaren din venter på godkjenning.».

Sentrumskonservativ
Sentrumskonservativ
12 years ago

Ok, nå fungerte det, prøver å publisere den opprinnelige kommentaren.

Personverndebatt i Stortinget 13. mars: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-2009/090313/

Datalagringsdirektivet, eCall og andre personvernrelaterte utfordringer omtalt i eget kapittel i Nasjonal transportplan:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-16-2008-2009-/14.html?id=549017http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-16-2008-2009-/14.html?id=549017

Liberaleren burde spesielt se nærmere på eCall, som ser skremmende ut.

Thomas Stockmann
Thomas Stockmann
12 years ago

Jeg synes man bør sende e-posten i bold slik at de svir skikkelig..

trackback
12 years ago

[…] har også sett stor pris på Liberaleren sitt arbeid mot datalagringsdirektivet og den konsekvente ståstaden for ein langt meir liberal innvandringspolitikk. Og eg er definitivt […]

trackback
12 years ago

[…] og i dens siste tiden er det naturlig å trekke kampen mot de sterkt personvernfiendtlige datalagringsdirektivet. I denne kampen er og har Liberaleren vært en viktig politisk kraft. Mitt viktigste råd til […]

trackback
12 years ago

[…] Det må nesten andre svare på. Men siden nyttår 2008 er vel kampen for personvernet og mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. I tillegg at Liberaleren er villig til å drive kampanjer for egne standpunkter, fremfor bare å […]

RFID Chip'er
RFID Chip'er
12 years ago

Overvåkning er skumle greier, og de som ikke skjønner faren ved dette bryr seg heller ikke – virker det som. Det går mot et kontantfritt samfunn, altså at alle pengetransaksjoner blir digitalisert. I dag var det en artikkel om 10% rabatt i nær fremtid for alle som har sånn bomstasjon-chip i bilen. Det stod at 1,5 millioner kjøretøyer er utstyrt med en sånn chip. Det betyr at Staten får med seg når og hvor du er på vei. En som begikk et drap utenfor Tønsberg for ca ett år siden ble tatt p.g.a. at han ble registrert med en slik… Read more »

Thomas R
12 years ago

La oss holde oss til saken. Datalagringsdirektivet er et klart brudd på rettssikkerhet og personlig frihet; vi behandles alle som skyldige uten dom eller grunn til mistanke.

Direktivet vil i tillegg gjøre internett og telefoni dyrt og dårlig, samt skvise ut små og mellomstore aktører.

Det er på tide å si nei.

trackback
12 years ago

[…] Nei til datalagringsdirektivet! Støtt Liberalerens epostkampanje […]

andreas B
andreas B
12 years ago

Vi må ta til gatene for å få mere oppmerksomhet rundt dette frihetstyveriet.

Folk flest som jeg snakker med om dette blir forskrekket.

Jeg tror at dette kan bli en stor valgkamp-sak.

Men da må den virkelig synliggjøres.

Så, hvem er med på tokt til Løvebakken?

Sentrumskonservativ
Sentrumskonservativ
12 years ago

Ikke altfor mange, dessverre.

Pleym
Pleym (@pleym_2)
12 years ago

Det er mange måter å synliggjøre motstanden på. Oppfordre folk til å signere på det elektroniske oppropet (lenke i artikkelen over), og til å melde seg inn i gruppen på Facebook – ca 20 000 medlemmer til nå.

Send gjerne epostforslaget i artikkelen over til diverse folk på Stortinget og i regjeringen. Så ser de at folk fortsatt er engasjerte i temaet, selv om det for tiden er stille om det i media. La motstanden spre seg som ringer i vannet.

trackback
12 years ago

[…] har jeg sett enkelte bloggere som har skrevet om Datalagringsdirektivet. For eksempel her og her. Datatilsynet skrev for over 14 måneder siden “Datalagringsdirektivet – på vei […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. […]

trackback
12 years ago

[…] mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens e-postkampanje. Dersom du vil lære meir kan du starte med EMK artikkel 8 og reservasjonsrett EØS […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens e-postkampanje. Dersom du vil lære meir kan du starte med EMK artikkel 8 og reservasjonsrett EØS . […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

trackback
12 years ago

[…] Du kan bli med på kampanjen ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på Facebook, Identi.ca, Nettby, Origo, Twitter eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafé og i ferien. Du kan også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte Liberalerens e-postkampanje. […]

trackback
12 years ago

[…] opprop mot datalagringsdirektivet her. Du kan melde deg inn i Facebookgruppen her. Du kan delta i Liberalerens epost-kampanje. Du kan blogge om datalagringsdirektivet selv, eller twitre om direktivet med hashtaggen […]

trackback
12 years ago

[…] former: Facebook-gruppen Nicolai Grøndahl startet, det elektroniske oppropet til Vox Populi, og epostaksjonen til Liberaleren. Disse tre plattformene for engasjement mot direktivet har vært tilgjengelig for publikum i et og […]

trackback
12 years ago

[…] leste for første gang om dette EU-direktivet ifjor vinter og var skeptisk fra utgangspunktet av. Denne skepsisen har ikke endret seg nevneverdig de […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte Liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] nå en pinne i bloggstaffeten mot datalagringsdirektivet, andre innlegg om saken kan du finne hos Liberaleren. Så vidt jeg kan se er der nå 67 innlegg mot datalagringsdirektivet, inkludert dette. Der finnes […]

trackback
12 years ago

[…] Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn ifacebookgruppen mot direktivet og støtte Liberalerens epostkampanje. […]

trackback
12 years ago

[…] du signere et opprop mot direktivet, du kan melde deg inn i Facebook-gruppa, eller du kan støtte Liberalerens epostkampanje. Skriv også gjerne om saken på egen […]

trackback
12 years ago

[…] Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet påtwitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppen mot direktivet og støtteLiberalerens epostkampanje. […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppen mot direktivet og støtte Liberalerens epostkampanje. […]

trackback
12 years ago

[…] opprop mot datalagringsdirektivet her. Du kan melde deg inn i Facebookgruppen her. Du kan delta i Liberalerens epost-kampanje. Du kan blogge om datalagringsdirektivet selv, eller twitre om direktivet med hashtaggen […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

trackback
12 years ago

[…] vært én metode. Vox startet sitt opprop 06.januar 2008, 5 dager før Liberaleren startet sin epostkampanje. På nettet kan man få gjort mye og nådd mange med enkle og lite kostbare virkemidler. Vi som […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Eller du har kanskje noe idéer selv? Forslag (vi har allerede fått noen gode her, men ønsker […]

trackback
12 years ago

[…] i Norge, om vi ikke også skal få mer av det, via EU. EU skader dessuten personvernet, gjennom Datalagringsdirektivet. EU-medlemskap er ikke blitt mer aktuelt efter Islands søknad, som det vil ta nesten hele neste […]

trackback
12 years ago

[…] kan melde deg inn i facebook-gruppa mot datalagringsdirketivet her, skrive epost til politikerne, twitre om det med hashtaggen #dld, og eller signere oppropet mot […]

trackback
12 years ago

[…] datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og/eller støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

KJR
KJR
12 years ago

Jeg mener det er skummelt når politikere ikke engang tar debatten på et seriøst plan.
Hadde vært morsomt om noen faktisk lot de smake konsekvenser av total overvåkning, la storebror se de konstant, avlytte de, og poste det hele på nett, vi er jo i et demokrati og de skal visstnok kunne holde sånt offentlig?
Men, personvern er vel ikke viktig for de, så de burde vel heller frasi seg alle slike rettigheter?

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

Sentrumskonservativ
12 years ago

Siv Jensen sa i NRKs partilederutspørring i NRK P2 i går at partiet «ikke har tatt endelig standpunkt [til EUs datalagringsdirektiv]».

Hør sendingen her: http://www.nrk.no/programmer/sider/politisk_kvarter/

trackback
12 years ago

[…] Har du blogg eller er på twitter kan du delta i bloggstafetten mot datalagringsdirektivet. Har du epost kan du delta i epostkampanjen mot datalagringsdirektivet. […]

trackback
12 years ago

[…] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

Fra arkivet