Ukategorisert

Et dokument stortingsrepresentantene bør lese

Stortinget, som vedtar hvert statsbudsjett, har altfor mange år på rad brukt for mye skattefinansierte penger. Forbruket er så stort, at velferdsstaten ikke er bærekraftig.

Det er ikke bare liberalister, som egentlig ønsker velferdsstaten død og begravet, som synes utviklingen er skummel. De fleste skjønner at dagens forbruk av penger ikke kan fortsette i overskuelig framtid. Til tross for bred enighet om for stort forbruk, i alle fall gjennom retorikk, er det veldig få politikere som kommer med kuttforslag.

Nå har Civita utarbeidet et notat som identifiserer mulige kutt i statens utgifter på nærmere 50 milliarder kroner. I statsbudsjettsammenheng er kutt på 50 milliarder kroner ikke spesielt drastisk, men det er nødvendig å bruke mindre skattefinansierte penger.

Stortingsrepresentantene fra de politiske partiene bør lese Civita-notatet, og aller helst kutte i regjeringens forslag for 2017 i behandlingen som finner sted de neste ukene.

Tiltakene i notatet:
-Reform av sykepengeordningen: erstatte dagens arbeidsgiverperiode med en fast medbetaling over hele sykepengeperioden på halvparten av kostnaden, og innføre en egenandel på 20 prosent for arbeidstakeren: 18,5 mrd. Kroner.
-Likt nivå på dagpenger og helserelaterte ytelser i folketrygden, som en provenynøytral omlegging.
-Omlegging av minsteytelsen i uføretrygden, i favør av enslige på bekostning av gifte og samboende.
-Redusert tak på noen ytelser i folketrygden fra 6 G til 5 G: 7,5 mrd. Kroner-
Økt avkorting av pensjon for gifte og samboende, med en økning for enslige, som gir en besparelse på 7 mrd. kroner.
-Fjerning av statlig tilskudd til AFP i privat sektor: 1,9 mrd. Kroner.
-Reform av særaldersgrenser: 1,5 mrd. Kroner.
-Avvikle kontantstøtten og øke foreldrebetaling for barnehageplass: 2 mrd. kroner.
-Gå tilbake til 9-årig grunnskole og 12-årig skolegang: 4 mrd. kroner.
-Redusere bruk av fengselssoning og øke bruken av fotlenke: 250 mill. kroner.
-Fjerne CO2-kompensasjonsordningen: 600 mill. kroner.
-Ta oljenæringen ut av NOx-fondet: 900 mill. kroner.
-Fjerne særtiltak for Nord-Troms og Finnmark: 1,2 mrd. kroner.
-Fjerne fritak for moms på elektrisitet i Nord-Norge: 1 mrd. kroner.
-Fjerne enkelte sælig skadelige fradrag: 1,7 mrd. kroner.

Partiprogrammene
Politikerne har en kontrakt med velgerne, eget partiprogram for inneværende periode. Mange forslag bryter denne kontrakten, men det neste halvåret skal de politiske partiene vedta programmene for neste valgperiode. Fokuset i disse programmene bør være redusert skattefinansiert forbruk av penger! Om det blir slik? Neppe!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer