Debatt om direktivet på Tabloid

av | 25. februar 2008 kl. 19.22 | 17 kommentarer

Et av temaene på TV2s Tabloid kl. 1855 er EUs datalagringsdirektiv. Fra Venstre kommer nestleder Trine Skei Grande. Hun møter Politiets Fellesforbunds Arne Johannessen.

Skei Grande var årets første gjesteskribent på Liberaleren, og redegjorde for Venstres syn på EUs datalagringsdirektiv.

Arne Johannessen er en markant leder av Politiets Fellesforbund og utrettelig forkjemper for flere ressurser (og virkemidler) til politiet.

Vi minner samtidig om Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet.


Kommentarer

 1. Nei til datalagringsdirektivet | 25. februar 2008 kl 19.37

  Det hadde vært greit dersom Venstre og de andre som er kritiske til direktivet, hadde informert om Vox populis og Liberalerens kampanjer i fora som Tabloid. Det er meget viktig at folk ikke bare får vite om direktivet, men også om hvor de kan spille en rolle i kampen mot det. Dersom Heming Olaussen (som har skrevet mange innlegg om dette i diverse lokalaviser), Grande og Hoksrud hadde nevnt dette i forbindelse med sine uttalelser mot det (i en slik sammenheng der det ikke kan kuttes), ville vår kamp stått mye sterkere.

  Vox populi har dog samlet inn ganske mange stemmer. Hvor mange som har sendt e-post til stortingsrepresentantene, er jeg mer usikker på.

 2. Pleym | 25. februar 2008 kl 19.45

  Det er ikke så greit å vite hvor mange som sender inn, men jeg oppfordrer alle til å sende epost (gjerne med Liberalerens tekst) til stortingsrepresentantene fra sitt fylke.

  Jo flere jo bedre. Og send oppfordringen videre!

  Liberalerens redaksjon jobber med måter å markere kampanjen på, og det er ingenting i veien for å nevne Vox underskriftskampanje, Liberalerens epostkampanje og den største Facebook-gruppen. Nå har 2 av opposisjonspartiene landsstyreresolusjoner om veto mot direktivet.

 3. Nei til datalagringsdirektivet | 25. februar 2008 kl 20.13

  Har Venstres landsstyre vedtatt en resolusjon mot direktivet? Jeg har kun fått med meg at ganske mange fylkeslag har vedtatt resolusjoner. Men så er jo heller ikke Frps resolusjon omtalt særlig mange steder (jeg finner særdeles få oppslag på Internett), og da er det kanskje enda mindre omtale å finne om Venstres landsstyres aktiviteter. Hvis det du skriver, stemmer (og det får man tro), er det imidlertid svært gode nyheter.

 4. Nei til datalagringsdirektivet | 25. februar 2008 kl 20.40

  Hvordan var debatten? Jeg hadde ikke anledning til å se den.

 5. Jan-Christian Kolstø | 25. februar 2008 kl 20.52

  Venstres landsstyre vedtok allerede i mars 2006 følgende uttalelse
  http://www.venstre.no/artikkel/10517

 6. Nei til datalagringsdirektivet | 25. februar 2008 kl 22.11

  Jeg har nå sett debatten. Snakker om uopplyst og usaklig diskusjon. Programlederen var fullstendig talentløs og kunnskapsløs, mens debattantene tilsynelatende ikke greide å diskutere saksforholdene i direktivet. Da er det klasseforskjell mellom Tabloid og Dagsnytt atten, eller for den saks skyld Politisk kvarter i dag.

  Debatten om datalagringsdirektivet kan også sees på som et symbol på hva vi har i vente dersom vi blir med i EU, f.eks. at de folkevalgte presser grenseoverskridende traktater (og/eller grunnlover) gjennom uten folkeavstemning:

 7. Pleym | 25. februar 2008 kl 22.45

  Om resolusjonen til Venstre: Den har vi lenket til på Liberaleren flere ganger efter at vi startet vår epostkampane. Trine Skei Grande lenker selv til den i artikkelen hun skrev som gjesteskribent tidligere iår.

  Om debatten: Jeg synes slett ikke den var dårlig. Grande fikk frem at politiet får ressurer, og de har fått utvidede metoder, bl.a da Odd Einar Dørum (V) var justisminister.

  Ikke minst fikk hun frem at som enkeltpersoner har vi rett til et privat rom der selv ikke myndighetene skal snuse.

  Johannessen var overraskende imøtekommende om innvendingene mot direktivet. Men naturligvis kom han med argumentasjonen om at hvis du ikke har noe å skjule så er det ingenting å være redd for. Akkurat den argumentasjoen frontkolliderer med Grandes poeng om hver enkelts rett til et privat rom.

 8. Anonym | 25. februar 2008 kl 23.16

  Et liberalt demokrati inneholder en beskyttelse mot flertallet, og anerkjenner dermed at flertallet kan ta feil. Derfor har folk fått lov til å gjøre hva de vil innenfor husets fire vegger i liberale demokratier. Homofili og fri praksis av religion er ting som tideligere har vært forbudt, men som foregår i private rom. Idag er det fortsatt ting som er forbudt, slik som bruk av cannabis, som burde være lov. Fortsatt tar flertallet feil. Derfor må man opprettholde «liberalt» i «liberalt demokrati» slik at det ikke blir et flertallstyranni og et ikkeliberalt demokratisk overvåkningssamfunn. Individet må beskyttes.

 9. Lars Hendrik Hausken | 26. februar 2008 kl 11.37

  Vi vil nok i tiden fremover mot at direktivet skal innføres, se mang en debatt i mainstream/aksjonærstyrte norske media.
  Det som, etter all empiri og historikk, vil kjennetegne disse debattene er at man plukker ut dårlige debattanter til å representere nei-siden, og velger så ut profesjonelle kommunikatorer til å argumentere for ett ja til direktivet.

  Jeg anbefaler, som en liten digesjon, filmen «Thank you for smoking».

  Jeg anbefaler alle nordmenn å søke kunnskaper i norske blogger, eller i utenlandske media.

 10. Pleym | 26. februar 2008 kl 11.43

  Mulig du mener Grande gjorde en dårlig innsats, Lars Henrik. Men jeg er uenig. Hun klarte å holde fokus på noen få viktige deler av denne store tematikken. Vi må bare alle bidra til mer debatt om datalagringsdirektivet.

 11. Knut Johannessen | 26. februar 2008 kl 12.14

  Jeg har fått antatt en debattartikkel hos Aftenposten der jeg imøtegår Rune Fløisbonns artikkel «Datalagring og personvern». http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2272812.ece

  Her presenterer Fløisbonn seg som sivilingeninør og medlem av Personvernkommisjonen. Han «glemmer» å nevne at han også er avd.dir. i Kripos.

  Fløisbonn driver også med ufarliggjøring og bagatellisering ved å påstå at de data som inngår i direktivet allerede lagres i dag. Hvilket er feil. Det har nå blitt et mønster der Knut Storberget, statsadvokat Stein Vale, økokrimsjef Høgetveit, Europabevegelsens Svein Roald Hansen og nå Fløisbonn, serverer samme bløffen.

  Da Dagsrevyevn i går presenterte meningsmålingen som viser at 7 av 10 nordmenn ikke kjenner til direktivet, er det viktig at denne type desinformasjon blir avslørt.

 12. Pleym | 26. februar 2008 kl 12.16

  Flott! Jeg kommer med en kronikk i Nationen imorgen (tror jeg det blir) om hva som gjøres for å motarbeide direktivet.

 13. Nei til datalagringsdirektivet | 26. februar 2008 kl 15.39

  At såpass få har hørt om direktivet, har faktisk mye med Dagsrevyens egen dekning av det å gjøre. Hadde det vært førsteoppslag i Dagrevyens hovedsending kl. 19, ville en meget stor andel av Norges befolkning automatisk fått informasjon om det. Grunnen til at Dagsrevyen har så høye seertall, er jo at de fleste har en forventning om at dette programmet oppdaterer dem med de mest relevante nyhetene. Det har nå gått opp for meg at dette langt fra er tilfelle. Og selv når NRK velger å dekke denne undersøkelsen, som egentlig er et spark bak til dem selv, henvises altså saken til et minioppslag i Dagsrevyen 21-sendingen. For meg synes det mer og mer åpenbart at det ligger en politisk agenda bak denne nedprioriteringen.

 14. crartobia | 19. april 2012 kl 21.56

  Even if all associates of ones own see the other daily, relationship is important. This is certainly simply the ultimate way to fortify the bond among the list of members of the family and even build your romantic relationship together more robust. It’s terrific to do something out-of-doors but in case the climatic conditions is not that great or if it’s raining exterior, you can think about a variety of indoors video games and actions that can truly make everybody feel good. This is a good alternate that you can remember to consider. Below are some of the activities or the activities you can do indoors.Hide and seek is just about the most in-demand games previously competed this will surely be made inside your home. Somebody has to be an InchesitHalf inch that happen to be sensible of seeking other members of your family who will be concealing. Website that might be uncovered with no pressingPerhitting your property bottom will likely then function as up coming Half inchit.Inches But if you are imagine that this is simply not an amazing selection, you may investigate charade which is yet another inside recreation. With this online game, if possible, there needs to be two squads. It will have a part that will rebel the phrase that is definitely prepared on a piece of paper whilst the other members have been around in-handle of wondering your message. The c’s with more issues might be reported because the safe bet.Besides hide and seek and charade, a large collection of credit card and games are usually one of the great choices that you could take a look at. Cards include things like Menagerie, Ancient Cleaning service, In business, Natural stone, Slapjack and much more. For games, you may go for Scrabble, Chess, Monopoly, Household Feud and Checkers. Since you also have a lot of options to check out, you just need to decide on one that you think is basically enjoyable.Conversely, if you think playing the video game titles that had been already mentioned is definately not adequate, it is possible to go with other suggestions which most of the members of the family have likes and dislikes in. By way of example, if you like in order to smoke/prepare whilst your son or daughter, then you could get this to pastime so as to rapport with the family. You possibly can delegate each and every participant to undertake a certain section of the the bakingPercooking procedure in order that all people will cherish. Make certain that everyone gets to be involved in these exercise. Just as soon as the food is cooked properly or the meal is prepared, then you can certainly feed on it collectively together with the relatives. Everyone will obviously be thrilled to eat the berry of these labour. Besides preparing foodAndpreparing your receipee, additionally you can take into consideration some other activities like piece of art, bouncing, vocal range, studying, enjoying shows and plenty of additional.Mentioned really simple ways to connection with your loved ones but the are actually successful. It is not necessary for you shell out a lot of money because they basic things can undoubtedly carry happiness to everybody specifically family members are complete. It isn’t really seriously necessary that these things carried out on a daily basis. Weekly or perhaps a rare occasions a month will work.

 15. crartobia | 20. april 2012 kl 12.44

  Even when all members of your family see one another day-to-day, relationship continues to needed. This is certainly fundamentally the easiest method to enhance the link on the list of relatives and even design your connection to each other more robust. Really it is wonderful to behave outside but when the conditions is certainly not beneficial or maybe it’s seeing outside the house, you can look at several types of in house online games and exercises that will seriously make everybody feel good. This is a good alternative that you may take into account. The following are the online games or maybe the things to do that you can do inside.Hide and go seek is one of the preferred games ever before experienced this can actually be done in the house. Anyone has to be an In .itInches who will be responsible of looking for other members of your family who are hiding. Reduce costs which will be observed without having holdingPerhitting your home base will then become the future Inchesit.Inches But for anyone who is believe that it’s not a very good selection, you possibly can consider charade that is a different in house sport. Within this activity, ideally, there has to be two groups. There’ll be an affiliate that can act out the saying that’s written on a piece of paper although the fellow members will be in-management of speculating the phrase. The c’s most abundant in factors are able to be proclaimed as the success.Apart from hide and go seek and charade, quite a number of credit card and board games can also be among the list of suitable selections that one could explore. Card games contain Menagerie, Old House maid, Running, Natural stone, Slapjack and others. For games, you are able to decide on Scrabble, Chess, Monopoly, Loved ones Feud and Pieces. Simply because you have a lot of options to observe, simply choose the brains behind you think that is basically enjoyment.Conversely, if you feel that participating in the online games which are stated previously won’t be sufficient, you can go for other suggestions which many of the family have passions in. As an illustration, if you’d prefer cooking/cook as a way your kids, then you can turn this into hobby so that you can rapport with the fam. You can delegate every single fellow member to complete some section of the this bakingAndpreparing course of action so that every person will delight in. Be certain that absolutely everyone gets to get involved in these hobby. Just as soon as cuisine is baked or wedding cake is baked, you may take it with each other because of the members of the family. All people will surely be content you can eat the fresh fruits of these labour. As well as cooking/preparing your receipee, you can even take into consideration some other activities like painting them, belly dancing, vocal range, reading, seeing shows and plenty of extra.These are just incredibly approaches to bond with your family however, these can be extremely helpful. It is not necessary for you expend a ton of money simply because easy items can absolutely carry pleasure to absolutely everyone specifically if the folks are entire. It’s actually not actually needed that these products should be carried out everyday. Once every seven days or perhaps rare occasions every month will perform.

 16. mandingOO | 28. juni 2012 kl 05.10

 17. Abondobertoog | 22. mars 2013 kl 03.13

  Phen375 is actually a dietary dietary supplement for pounds reduction that functions for a extra fat burner and an appetite suppressant. It can be among the list of ideal slimming capsules utilized that can help minimize bodyweight in overweight men and women by burning off saved physique extra fat and lessen their urge for food at the same time. The consequences shall be ideal when made use of with each other with training and food plan.So, you have learned information about Phen375 scam

 • Dagens sitat

  After all is said and done, a lot more is usually said than done.

  — Unknown
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter