Ukategorisert

Stilllere om direktivet

Igår var det 4 måneder siden Liberaleren startet sin epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov. Det er blitt merkbart stille rundt direktivet den siste måneden.

Hva kan vi så notere oss siden forrige markering av kampanjen? Jo, at SPs landsstyre nå også har gått mot at direktivet blir en del av norsk lov – men uten å nevne veto, at utenriksministeren knapt var innom direktivet i sin halvårlige redegjørelse om EU og EØS til Stortinget, at få talere berørte direktivet i den efterfølgende debatten, og at Høyre har lansert 10 forslag for å styrke personvernet. I den offentlige debatten er direktivet, og de utfordringene det medfører, knapt synlig.

Vår kampanjeartikkel fra 13. januar, der epostkampanjen ble lansert, har hver måned siden vært den mest besøkte enkeltartikkel på Liberaleren. Besøkstallet er fortsatt høyt.

Liberaleren har i høyre spalte et fast spørsmål. For tiden handler spørsmålet om hva du gjør for å motarbeide direktivet. Det finnes en epostkampanje, et elektronisk opprop og en Facebook-gruppe som uttrykker motstand mot direktivet. Men de fleste av dem som har svart sier at de ikke gjør noe som helst – eller finner andre former for protest.

På tampen av forrige periode (altså før tremånedersmarkeringen) fikk FrP oversendt et forslag om at Stortinget må få en sak om direktivets konsekvenser. Det gjenstår å se hva som skjer med dette forslaget – som altså ikke er vedtatt, kun oversendt for videre behandling.

Selv om både Torbjørn Røe Isaksen og Kristin Clemet har gått hardt ut mot direktivet (sistnevnte har poengtert at direktivet er et av de EU-påfunn også ja folk bør være motstandere av), er det nei-sidens organisasjoner og partier som arrangerer møter for folk flest om direktivet.

Flere partier har avholdt sine landsmøter denne våren, uten at direktivet har vært tema for resolusjoner etc. Vi håper vi tar feil her, og ber om tips!

Det er behov for mer debatt og større uro rundt forsøkene på å gjøre EUs datalagringsdirektiv til en del av norsk lov!

I så måte er det positivt at den aldri hvilende direktøren i Datatilsynet, Georg Apenes, har klart å få Justisdepartementets lovavdeling til å føle seg krenket av ordbruken rundt direktivet.

Mest lest

Arrangementer