Ukategorisert

Dagbladets partitest – klare formuleringer

Dagbladet har lansert sin partitest, og Liberaleren er på pletten for å gi deg den gode liberalistiske guiden til testens spørsmål. Liberaleren har tatt første og andre versjon av Nettavisens partitest, testen til Stavanger Aftenblad, TV2Nyhetenes test, valgtesten til VG, og Aftenpostens valgomat. Det var definitivt TV2Nyhetene og Aftenposten som kom best ut.

Dagbladets partitest bygger over lesten til andre tester på Start.no. De som er vant til dette designet vil kjenne seg igjen med en gang. På den annen side er ikke dette så veldig spenstig.Testen bygger over påstander hentet fra innholdet i partienes programmer. Du kan velge mellom svaralternativene «helt enig», «helt uenig» eller «nøytral». Så få svaralternativer gir liten mulighet til å nyansere svarene.

Innledende spørsmåler alder, kjønn, inntekt (ikke gruppert, så du oppgir selv hva du tjener), og postnummer. Dette er nokså objektivt utformet selekterende spørsmål. De neste to er det ikke. Du skal krysse av på hvilket parti du ville stemt, og på ønsket statsminister. Min kritikk på partivalg består i at du kan velge mellom de syv partiene som er på Stortinget idag, gruppen «andre», eller «skal ikke stemme». Gruppen «andre» burde vært spesifisert mer, og det burde også vært et alternativ for «vet ikke». Det er de syv stortingspartienes ledere du har å velge mellom blant statsministerkandidatene. Dette er både positivt og negativt. Sentrumsregjeringen (97-2000) og Bondevik II viser at også lederne for mindre partier kan bli statministre. Valget er ikke mellom Jens og Jensen. Mine svar på de to sistnevnte spørsmålene ble Venstre og Erna Solberg. Jeg anser henne som en mer sannsynlig ikke-sosialistisk statsminister enn både Siv Jensen og Lars Sponheim. Men egentlig ville en av de to andre vært like god gjetning som min. Spørsmålet er om hvem man foretrekker.

Testen består av 36 spørsmål. Nå gyver vi løs. Det viser seg ved første spørsmål at det plutselig er fem svaralternativer, ikke som beskrevet innledningsvis.

Påstand 1. Skatten på inntekt fra arbeid bør økes.Mitt svar: Bør senkes kraftig.Alternativene var: Enig, litt enig, som idag, senkes noe, og mitt svar.Begrunnelse: Staten skal ha færre oppgaver, og din personlige frihet til å gjøre egne valg skal økes. Da må du også beholde mer av din inntekt slik at handling kan følge valg.

Påstand 2. Skatter og avgifter på miljøskadelig forbruk bør økes.
Mitt svar: Behold som idag.
Alternativene var Helt enig, litt enig, mitt svar, de bør senkes, og de bør senkes kraftig.

Begrunnelse: Å skattlegge forbruk er bedre enn å skattlegge arbeid og formue. Men jeg mistenker at politikerne ikke vil fullføre en omlegning fra rød (arbeid) til grønn (forbruk) skatt. De vil ha begge deler.

Påstand 3: Kontantstøtten bør avvikles.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig, og helt uenig.

Jeg har tidligere begrunnet mitt syn på kontantstøtten her.

Påstand 4. Fagforeningskontingenten bør fortsatt være fradragsberettiget.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt uenig, nøytral, litt uenig, og mitt svar.

Begrunnelsen har jeg tidligere gitt her.

Påstand 5. Norge bør fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Påstand 6 er et spørsmål: Bør staten fortsette med eierskapet i norske bedrifter?
Mitt svar: Staten bør eie langt mindre.
Alternativene var staten bør eie mer, eierskapet bør fortsette som på dagens nivå, staten bør eie noe mindre, mitt svar, og nøytral som siste alternativ.

Begrunnelse: Staten utformer lovene, påtaler brudd på lovene, skattlegger virksomheter, og dømmer for brudd på lovene. Hvis staten selv driver kan den gi egne virksomheter fordeler både økonomisk (subsidier, skattlegging), og lovmessig (konkurransevilkår, eller forby alternativer).

Påstand 7: Det er viktig at Norge har høye tollmurer på matvarer mot resten av verden.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig, og mitt svar.

Begrunnelse: Tollmurer er politisk inngripen i den frie prisdannelsen i markedet, og i individets rett til å handle hvor man vil med hvem man vil. Dessuten har det hele et bistandsaspekt: Ved å eksportere mat kan land i den 3.verden bygge seg opp kapital til å utvikle næringslivet videre, fremfor å være avhengig av økonomisk bistand fra rike land.

Påstand 8. Kapitalismen stopper mulighetene for å skape et godt samfunn.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Kapitalisme handler om eiendomsrett, og avtalefrihet. Dette er verdier utledet av liberalismens sentrale elementer; retten til liv, frihet, og til søken efter lykke. Kapitalismen er et økonomisk system som gjør det mulig for den enkelte uavhengig av fødested og posisjon til å skape et bedre liv for seg og sine.

Påstand 9. Norge bør bruke mer oljepenger enn handlingsregelen gir rom for.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt uenig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Staten har penger nok, men bør begrense hva den bruker penger på, og heller løse få oppgaver godt enn mange oppgaver dårlig.

Påstand 10. For å bedre tilbudet bør enkelte toglinjer legges ut på anbud.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig, helt uenig.

Begrunnelse: Egentlig mangler alternativet «alle linjer». Staten bør ikke ha noe med forretningsdrift å gjøre. Konkurranse fremmer rasjonell drift, og service.

Påstand 11. Sosialistisk Venstreparti hindrer Arbeiderpartiet i å føre en god industripolitikk.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Problemet med formuleringen er definisjonen av en god industripolitikk. Ap ville ikke ført en god industripolitikk sett med en liberalists øyne, men sannsynligvis bedre enn SVs.
Forøvrig pluss for at hele partinavnet benyttes og ikke bare forkortelsene.

Påstand 12: Dagens vei- og bilavgifter er for høye
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Problemet er å vite hva som er riktig nivå. Når dagens avgifter brukes til det meste annet enn bygging og vedlikehold av veier er det ikke så godt å si hvilken standard det ville vært om alt av dagens avgifter gikk til vei- og trafikksikkerhetsformål.

Påstand 13: Norge bør tillate leteboring etter olje og gass i Lofoten og Vesterålen.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, vi bør avvente miljørapportene i forvaltningsplanen for Barentshavet som kommer i 2010, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Staten har nok penger.
Påstand 14. Det er for mange store rovdyr i Norge.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Finnes det noen god liberalistisk begrunnelse for å ønske å ha mange rovdyr i naturen?

Påstand 15. Norge bør kutte mesteparten av klimagassene innenlands for å oppfylle Kyoto-avtalen.
Mitt svar: Ingen klimagasser bør kuttes.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, uenig og mitt svar.

Min begrunnelse: Hvis man anser at det ikke spiller noen rolle for utviklingen av klimaet så svarer man som jeg har gjort. Mener man at rike Norge ikke bør kjøpe seg fri ved å ta fra u-land deres kvoter så svarer man helt enig (hvilket ville vært mitt alternativ).

Påstand 16. Norge bør svare ja når NATO ber om soldater til operasjoner i utlandet.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Norske soldater og skattepenger bør brukes innenlands, og ikke til å rydde opp andre steder i verden.

Påstand 17. Norge bør bruke mer penger på bistand.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, videreføre dagens nivå, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Svaret er styrt av begrepet «Norge», som sannsynligvis er ensbetydende med «staten via skattepenger over statsbuddsjettet». Jeg kan godt prioritere å bruke egne penger på bistand, men til hvilke organisasjoner, land og prosjekter jeg tror på. Spørsmpålet er ikke formulert slik, og da blir svaret derefter.

Påstand 18. Norge bør si opp EØS-avtalen.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt uenig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Avtalen bygger ned grenser og tollmurer ihvertfall i noen grad. Byråkratiet og standardiseringen kunne vi klart oss uten.

Påstand 19. Norge bør bli med i EU.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Jeg er nærmest nei. EU er for mye sosialdemokratisk styring, og EU klarer seg godt uten Norge. Norge som medlem ville forsterket EUs dårlige sider.

Påstand 20. Norge skal fortsette sitt militære bidrag til Afghanistan.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelsen er den samme som på spørsmålet over om å svare ja når NATO ber om soldater til utenlandsoperasjoner.

Påstand 21. Staten bør dele ut heroin på resept til de tyngste misbrukerne, de som ikke klarer å slutte.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Man ødelegger markedet for narkohaiene ved å fjerne efterspørselen efter varen de selger. Dessuten vil kriminalitet som følge av behov for penger/omsettelige varer til å finansiere rusmisbruket bli redusert. Samtidig får de tyngste misbrukerne et mer verdig liv, og med ytterligere oppfølgning mulighet til å leve med og efterhvert redusere sitt rusmisbruk. Svaret er ikke ubetinget liberalistisk, men ihvertfall mer liberalt og menneskevennlig enn dagens politikk.

Påstand 22. Flere private aktører bør få starte private skoler.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Selv om staten finansierer grunnutdannelse er skoledrift også et økonomisk spørsmål. Staten bør ikke stå for slik drift.

Påstand 23. Det kristne grunnlaget i loven for barnehager og skoler bør fjernes.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Religion er en privatsak og derfor bør den kristne formålsparagrafen i lovverket fjernes, og statskirkeordningen opphøre.

Påstand 24. Skoleungdom bør selv få velge om de vil ha sidemålsundervisning (bokmål/nynorsk).
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Påstand 25. Homofile og lesbiske bør ikke få adoptere barn.
Mitt svar. Helt uenig.
Alternativene var helt eni, litt enig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: En persons omsorgs- og oppdragerevne har ingenting med vedkommendes seksuelle legning å gjøre.

Påstand 26. Kirken bør skilles fra staten.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Staten bør ikke foretrekk en religion og ett kirkesamfunn foran andre. Staten skal behandle alle likt, og ikke bedrive indoktrinering av noe som er en privatsak.

Påstand 27. Aktiv dødshjelp bør tillates.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Mennesket eier sitt liv, og bør derfor også ha rett til å bestemme når og hvordan livet skal avsluttes.

Påstand 28. Norge som flerkulturelt samfunn er i seg selv positivt.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Norge er allerede et flerkulturelt samfunn og klokken kan ikke skrues tilbake. Samfunnet forandrer seg over tid, både ved nye oppfinnelser, nye ideer og nye mennesker. Hvis man fokuserer på individet og ikke på grupper klarer man å se bak sjablongene og finne det positive.

Påstand 29. Det nære samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO bidrar til et bedre Norge.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Ap er opprinnelig startet av fagforeninger som ikke bare ville bedre arbeidernes vilkår men tvinge det man anså som arbeidernes syn og løsninger over på resten av samfunnet. Det er positivt at ansatte og eiere samarbeider om gode løsninger, og helt sikkert at løsninger vil variere fra bedrift til bedrift, bransje til bransje og sted til sted. Partier bør være uavhengige av særinteresser. Ap er egentlig et særinteresseparti, ikke for arbeiderne men for LO. LOs løsninger er antiliberalistiske på de fleste områder.

Påstand 30. Det bør bli vanskeligere å gjennomføre familieetablering med slektninger fra utlandet.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Staten skal ikke blande seg inn i hvem den enkelte gifter seg med. Men det skal heller ikke vedkommendes familie gjøre. Det er en del av det å bli voksen og uavhengig av sin «medfødte» familie at man selv velger sin(e) livsledsager(e). Om dette er en tremenning, et søskenbarn eller andre, burde være familie og stat uvedkommende. Så lenge det skjer frivillig og ikke med påtrykk utenfra. En betingelse er naturligvis at den norskboende bidrar til integreringen av det nye familiemedlemmet, og at vedkommende ikke ligger oss alle økonomisk til byrde via staten.

Påstand 31. Asylsøkere bør lukkes inne på mottaket og bli der til saken er ferdig behandlet.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene var helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Asylsøkere bør bli kjent med samfunnet de ønsker å bosette seg i, og søknadsperioden bør være så kort som mulig. Så lenge man ikke er kriminell bør man ikke bli sperret inne.

Påstand 32. Norge trenger færre kommuner.
Mitt svar: Nøytral.
Alternativene er helt enig, litt enig, mitt svar, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Det handler ikke om antallet kommuner men et system for overføringer via staten som bygger på få, objektive kriterier. Da kommer kanskje incentivene til å slå seg sammen helt av seg selv.

Påstand 33. Kommuner bør kunne slås sammen med tvang.
Mitt svar: Helt uenig.
Alternativene er helt enig, litt enig, nøytral, litt uenig og mitt svar.

Begrunnelse: Se svaret på forrige spørsmål og begrunnelsen der.

Påstand 34. En persons stemme bør telle like mye i valg, uansett bosted.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene er mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Norge har fått en bedre valglov efterhvert, men fortsatt er det ikke prinsippet «en person en stemme» som teller. Norge har ennå «arealdemokrati», der avstanden geografisk til de styrende teller. Dette betyr at folketette områder er underrepresentert.

Påstand 35. Norge bør avskaffe kongehuset og bli republikk.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene er mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Begrunnelse: Monarkiet som system er et brudd med menneskets grunnleggende rettigheter. Hverken monarken eller dennes familie er har individuell frihet.

Påstand 36. 16-åringer bør få stemme ved alle valg.
Mitt svar: Helt enig.
Alternativene var mitt svar, litt enig, nøytral, litt uenig og helt uenig.

Resultat: Venstre. 3,81% falt innenfor denne kategorien.

Pluss til testen for i hovedsak klare formuleringer. Pluss til testen for å vise hvordan partifordelingen blir for de som tar testen, for å lenke til partiene som er alternativer i testen, og for informasjon om partiet den enkelte kom ut med som resultat. Minus for at det ikke går an å vekte viktigheten av tema annet enn gjennom svaret på det enkelte spørsmål. Alt i alt en helt grei test, og klart bedre enn VGs.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer