Magasin

FpU er blitt FrP når det gjelder innvandring

Landsmøtet ble åpnet med en video av FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud som starter på partikontoret og beveger seg gjennom byen til landsmøtesalen mens han prater politikk. Når videoen avsluttes, entrer han talerstolen til lyden av The Loco-motion. Hans innledning var fin liberalisme av den moderat sorten. Han sa ingenting galt, men heller ingenting radikalt.

Siv Jensen holdt en lang hilsningstale der hun i starten fikk stor applaus for å ikke ville slippe terrorister inn i landet, med utgangspunkt i moren til 5-åringen som slapp inn i landet tidligere i år.

FpU-landsmøtet hilsen Siv Jensen med stående applaus. Foto: Bent Johan Mosfjell/Liberaleren

Siv Jensen fokuserte på klima

I Fremskrittspartiet har det vært mange klimaskeptikere. I talen til Siv Jensen var det ingen tvil om hvor hun stod. Blant ungdommen tok hun et tydelig standpunkt om at klimatrusselen er reell.

– En sak FpU har satt på saken er klima og miljøspørsmål. De globale utslippene må ned. Det er helt sentralt hvordan vi utformer en miljøpolitikk for fremtiden.

Siv Jensen. Foto: Bent Johan Mosfjell/Liberaleren

Hun fikk mye applaus da hun slo fast at de for lenge har latt venstresiden få dominere klimadebatten med ytterliggående retorikk.

– Det er ikke noe annet enn gammelsosialisme forkledd som ny klimapolitikk.

Hun var tydelig på at det måtte internasjonale løsninger på plass.

– Så lenge Norge ikke har sin egen atmosfære…

Siv Jensen blir avbrutt av latter og applaus, og får igjen applaus for den påfølgende punchlinen.

– Så lenge Norge ikke har sin egen atmosfære, så må vi vekk fra den klimanasjonalistiske politikken til venstresiden.

Hun var tydelig på at Norge blant annet måtte selge gass til Europa for å fase ut kull.

FpU-formannens tale

Bjørn-Kristian Svendsrud som kalles BK av de andre FpUerne, holdt en godt mottatt landsmøtetale.

Han la stor vekt på at friheten ikke kan tas for gitt. Han viste til situasjonen i Russland, Hviterussland, Ungarn, Polen og Kina. Viktor Orbán i Ungarn mener at det ikke finnes transpersoner i landet og i Polen har 1/3-del av landet erklært fritt for skeive mennesker.

– Liberalismen vant forrige århundre. Nå må vi vinne dette århundret også. Vi har et budskap til alle som begrense menneskers frihet. Vi er her. Vi vil kjempe mot statlige inngrep.

Bjørn-Kristian Svendsrud. Foto: Bent Johan Mosfjell/Liberaleren

Han argumenterte godt mot formueskatten ved å illustrere hva som ville skje hvis Tesla hadde prøvd å drive i Norge. De ville måtte betale flere milliarder i formueskatt, selv om de gikk flere milliarder i underskudd.

Han var glad for at Siv Jensens fokus på klima. Hans politiske forbilde er Margareth Thatcher som var den første politikeren som satte klimaendringene på dagsorden. Hun var forsker og trodde på vitenskapen. Men hun sa også at «global warming provides a marvelous excuse for global socialism».

– Jeg er glad for at FpU har fått et program som helt tydelig sier at klimaendringerne er reelle. Vi skal bekjempe både klimaendringene og global sosialisme.

Svendsrud pratet om skole og fritt skolevalg og viste blant annet til Re videregående skole. De kom på det geniale å kombinere byggfaglinje med toppidrett. Det er slikt konkurranse gjør med folk. Får dem til å skape noe nytt.

Bortsett fra at klimaendringer er en relativt ny sak i FpU, er mye av det Svendsrud sier i en FpU-tradisjon som har eksistert helt siden 1980-tallet. Gjennomført, men moderat, liberalisme. Det er imidlertid når han kommer inn på innvandring, at det tydelig kommer frem at FpU nå er Fremskrittspartiets ektefødte barn også på dette området.

Han skrøt av hvor mange som var sendt ut av FrP og av hvor få som hadde innvandret.

– Det har betydning om FrP har hånden på rattet eller ikke. Vi kan vente til flere migranter etter at pandemien er over. De aller fleste flyktninger er mennesker som ikke har beskyttelsesbehov. De eneste som tjener er asylprofittørene.

Han mente at en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk er helt avgjørende for at det er de som har beskyttelsesbehov som kommer til Norge.

Svendsrud vred deretter landsmøtetalen over på tradisjonelle liberale saker som avskaffelse av sexkjøpsloven og assistert befruktning for enslige. Han kritisert boligpolitikken til AUF som han mener vil skape en kommunistisk flekk i boligmarkedet.

– Det er grotesk å skattlegge folks bolig. Økt skatt på sekundærbolig, vil føre til økte utleiepriser. Det gir økt husleie for dem som leier og vil gjøre det vanskeligere å spare til egen bolig.

Avslutningsvis oppsummerte han sitt budskap i tre punkter.

  1. Staten må kutte drastisk i utgifter. Vil ha en helhetlig gjennomgang av alle poster på statsbusjettet.
  2. Vi trenger flere i jobb. Han vil blant annet kutte i arbeidsgiveravgiften.
  3. Vi trenger en stor velferdsreform. Det er bra å tjene penger på velferd. Alle kommuner må konkurranseutsette.

Han avslutter med en kraftsalve.

– Alle kommunale velferdstilbud må konkurranseutsettes. Og det nå.

Etter formannens tale var det klart for å vedta FpUs nye program. Det var interessant.

Ja til organsalg og nei til EU

Man skulle tro at det var stor debatt og mange meninger om hva en politisk ungdomsorganisasjon skulle mene. Det var det ikke.

I FpU er det slik at alle forslag til programendringer behandles av landsstyremøtet før landsmøtet. De forslagene som ikke får mer enn 1/3-dels oppslutning, forkastes. Oppnår et forslag mer enn 1/3-dels oppslutning, men ikke flertall, sendes det videre til landsmøtet som en mindretallsdissens. I år var det kun seks forslag til programendring som skulle behandles på landsmøtet. De ble diskutert en etter en. Dette er så få at vi kan skrive om de alle, og de gir et interessant blikk på landsmøtets politiske engasjement.

Dissens 1. Et mindretall vil bytte ut «alle» med «de aller fleste» i denne setningen: «I tillegg skal alle velferdsytelser være forbeholdt norske statsborgere.»

De to formannskandidatene holdt hvert sitt innlegg og dett var dett. Argumentet for var at utlendinger som var i Norge og betalte skatt, også burde få noen ytelser. Argumentet mot dissensen var:

  • Mener du at Norge skal bli Europas sosialkontor?

Det var 64 stemmeberettigede og 27 stemte for innstillingen. Dissensen ble dermed vedtatt.

Dissens 2. Flertallet i landsstyret ville ha niårig grunnskole, mens dissensen ville beholde dagens tiårige grunnskole.

Forslaget gikk til votering uten at noen tok ordet. 29 stemte for å beholde 10-årig grunnskole, mens flertallet ønsket niårig.

Hvis jeg skal være spydig, og det skal jeg være her, så vil jeg stille følgende spørsmål: Hvordan kan man avgjøre noe som gjelder et helt år av et ungt menneskes liv, uten at noen argumenterer for eller imot?

Dissens 3. Ønske om følgende nye kulepunkt: «Stille krav til anonym retting av alle tellende prøver».

Julianne Ofstad holdt et fint og engasjert innlegg for forslaget, og fikk et spørsmål om hva «tellende» betydde, og det var den debatten.

Dissensen ble deretter vedtatt med stort flertall. Det er interessant hvordan FpU snakker om mangfold i skolen, for deretter å pålegge at alt skal gjøres likt. Det heter forresten ikke «prøver», men «vurderinger» i skolen i dag, og det blir spennende å se hvordan man skal gjennomføre anonym retting av videoer og muntlige prøver.

Dissens 4. Ønske om følgende nye kulepunkt: «Tillate salg av organer»

Dette er en god liberal sak, og jeg gledet meg til å høre debatten. Den bestod av to, svært gode, innlegg av Herman Fåne og Johan Hertzberg. Begge for at det burde være lov med salg av organer. Ingen argumenterte for flertallets syn fra landsstyret.

Ja til organsalg ble under voteringen vedtatt med ganske stort flertall.

Forslaget skapte god stemning i salen.

Dissens 5. Endre «myndighetsalder» til «det året man blir myndig»

Ingen tok ordet og dissensen falt med stort flertall

Dissens 6. Ja til EU.

Her er de som stemte for forslaget om ja til EU.

Her var det to innlegg. Begge hard core «Nei til EU»-innlegg. Deretter stemte landsmøtet over dissensen. Det er tydelig at FpU nå er en soleklar motstander av norsk EU-medlemskap.

Sjelden har en programdebatt i en politisk ungdomsorganisasjon vært så tam og uengasjert. Det var interessant å bevitne. Det er jo i saker der man har slik uenighet at man kan ha gode debatter med mobilisering av det beste fra begge sider. Det er politisk skolering i praksis.

Den kort debatten gjorde at landsmøtet fikk mye tid til overs og det ble derfor åpnet for generell politisk debatt. Det var mye friskere, og det er tydelig at det finnes engasjement i forsamlingen.

Fredrik Christensen fra sentralstyret var svært kritisk til utviklingen i ungdomspartiet. Han mente de hadde kastet prinsippene på døren og mente at velferdsstaten var problemet, ikke innvandringen.

Ellers var det innlegg om psykisk helse, samepolitikk og et engasjert innlegg fra Ole Jacob Warlo om pengepolitikk og gullstandard.

Valg og hilsningstaler

Det alle ventet på var formannsvalget. Helt siden starten av året var det klart at det var to kandidater, Christine Hartvigsen og Andreas Brännström. Det var forventet et svært tett valg og ingen som jeg pratet med ville spå en vinner.

Før valget var det det godt mottatte hilsningstaler fra Rød Ungdom, Unge Venstre og Senterungdommen. Litt senere var det Unge Høyres tur. Alle disse skapte mye latter og applaus.

Valget av sentralstyre foregikk på ordinær måte, med et unntak. Benkeforslag på kandidater må være innsendt på forhånd og kan ikke fremmes på selve møtet. Gode egenpresentasjoner, gode støttetaler og mye liv.

Andreas Brännström vant formannsvalget med overraskende stor margin. Jeg har skrevet en egen artikkel om valgresultatet, og hvem som er med i det nye sentralstyret.

Andreas Brännström vant formannsvalget.

Ikke noe liberal innvandringspolitikk igjen

Det er en tydelig spenning mellom liberalister og konservative i FpU. Samtidig er det nok svært få som er i den nasjonalkonservative grøften, ingen av dem tok i hvert fall ordet for å komme ut av det skapet.

Jeg var med i FpU i noen år tidlig på 1990 tallet og kjente på mange måter igjen ungdomsorganisasjonen. Den har hele tiden vært mye bedre enn moderpartiet. På noen områder er FpU blitt bedre. Det klareste eksempelet er i holdningen til homofile, men dette gjenspeiler en generell tendens i samfunnet.

På et område har de imidlertid blitt mer lik Fremskrittspartiet. De har tatt opp i seg innvandringspolitikken som FrP står for. I gamle dager var det vanlig at FpUere var for fri innvandring, og da ikke bare som et prinsipp å skryte av for å dempe sine mer restriktive meninger.

Utover hjertesukket til Fredrik Christensen, var det ingen innlegg som på noen som helst måte kunne tolkes som innvandringsliberale på landsmøtet. Tvert imot var det mange som eksplisitt var for en streng innvandringspolitikk. Det virker som om dette nå er konsensusen uten motstemmer i FpU . En restriktiv innvandringspolitikk tas for gitt blant disse som er liberale på mange andre områder.

For en innvandringsliberaler er dette det klart mest skuffende med FpU. Jeg hadde i det minste håpet på noen som sa noe om at det er bra at mennesker kan flytte på seg, selv om det tilfeldigvis er en landegrense i veien.

I morgen er det politisk debatt og vedtak av resolusjoner på landsmøtet. Jeg er spent på hva morgendagen vil bringe.

Jeg avslutter lørdagen med et lite hjertesukk når det gjelder FpU og innvandring.

Det skal være fritt arbeidsmarked, så lenge du ikke vil ansette en utlending. Det skal være fritt boligmarked, så lenge den som kjøper og ønsker å bo der ikke er en utlending. Du skal få lov til å elske og bo sammen med hvem du vil, så lenge det ikke er en utlending.

Mest lest

Arrangementer